تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

کد گزاری گری (gray) نوعی سیستم کد گزاری اعداد به صورت دودویی است که در آن هر عدد با اعداد قبل و بعد از خود تنها در یک بیت اختلاف دارد، که کاربرد آن در انتقالات دیجیتال و همچنین سوییچ های الکترو مکانیکی است.

جدول زیر مقایسه ای است بین دو نوع کد گزاری گِرِی و باینری.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مقدار صحیح
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 کد دودویی
0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000 گد گِرِی

اگر در جدول دقت کنید در مورد عدد 7 در سیستم دودویی برای تغییر به 8 باید هر چهار بیت معکوس شود یعنی عدد از 0111 به 1000 تغییر کند اما در سیستم گِرِی عدد از 0100 به 1100 تغییر میکند که تنها در یک بیت اختلاف دارند.

تولید کد گِرِی:برای تولید کد گِرِی روش های گوناگونی وجود دارد که در اینجا به سه روش آن اشاره میکنیم:

 • روش اول:در روش اول ابتدا بایستی به این ترتیب عمل کنید: ابتدا اعداد 0 و 1 را روی سر هم بنویسید، به این ترتیب کد گِرِی یک بیتی بدست می آید
  برای بدست آوردن کد دو بیتی ابتدا کد 1 بیتی را نوشته و سپس به صورت معکوس زیر آن نوشته و کنار گروه اول عدد 0 و کنار گروه دوم عدد 1 را قرار میدهیم تا کد گِرِی دو بیتی بدست آید، به همین ترتیب میتوان کد سه بیتی و بیشتر را بدست آورد، شکل زیر نمایش بدست آوردن کد گری تا کد 3 بیتی را نمایش می دهد:
 • روش دوم: روش دیگری که میتوان برای تولید کد گِرِی به کار برد استفاده از جدول است

  برای تولید کد گِرِی به این روش باید کدهای با طول کمتر را در کنار دو وجه یک جدول نوشت و سپس آنها را در خانه های جدول با هم ادغام کرد، مثلا در جدول بالا کد های دو بیتی را در کنار جدول نوشته ایم و از ترکیب آنها کد چهار بیتی به وجود آمده، مثلا در جدول دو رقم اول کد از سطر و دو رقم دوم کد از ستون آمده است. اگر دقت کنید در جدول هر خانه با خانه مجاور خود تنها در یک بیت اختلاف دارد و هر حرکتی که بتواند کل خانه های جدول را پوشش دهد میتواند کد گری تولید کند اما کد گری استاندارد از حرکت به صورت زیک زاک به دست می آید که در شکل مشخص شده، این روش نسبت به روش قبل نسبتا راحت تر است به علاوه نشان می دهد که میتوان کد گری را به صورت های متفاوتی تولید کرد.
 • روش سوم: این روش که راحت ترین روش تولید کد گری است به این صورت است که ابتدا عدد نخست را بدون تغییر به کد گری منتقل میکنیم سپس برای اعداد بعدی به صورت جفت جفت رقم ها را مقایسه کرده و در صورتی که مساوی بود 0 و در صورتی که نامساوی بود عدد 1 را در کد گری قرار میدهیم.مثال:
  1001 ----- تبدیل گری ----> 1101
  1110 ----- تبدیل گری ----> 1001

یک کاربرد مهم کد گری در مدارهای منطقی است، در قسمت های بعد که در مورد جدول کارنو صحبت کردیم خواهیم گفت که ترتیب قرارگیری مینترم ها در جدول کارنو به ترتیبی است که میتوان آن را با کد گری انجام داد


لینک های مفید برای مطالعه بیشتر:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code

http://www.tekniker.ir/