تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

زیر مجموعه ها

فهرست مباحث:

 1. تابع رشد.
 2. شمارش مراحل.
 3. رابطه های بازگشتی و روشهای حل آنها.
 4. تحلیل سرشکنی

فهرست مطالب:

 1. انواع لیست ها.
 2. اعمال مختلف بر روی لیست ها.
 3. پیاده سازی مساله های مختلف با لیست ها.

فهرست مطالب:

 1. تعاریف اولیه.
 2. درخت عبارت.
 3. پیاده سازی مختلف درخت ها.
 4. استقرا بر روی درخت ها.
 5. پیمایش درخت ها.
 6. استقرای ساختاری.
 7. درخت دودویی.
 8. اعمال مختلف بر روی درخت عبارت.
 9. تبدیل نگارش های مختلف درختها به هم.
 10. درخت دودویی جستجو.

فهرست مطالب:

 1. درهم سازی زنجیره ای.
 2. درهم سازی سراسری.
 3. درهم سازی باز.

فهرست مطالب:

 1. کران پایین.
 2. درخت تصمیم.
 3. مرتب سازی خطی (شمارشی، مبنایی،سطلی،...).
 4. مرتب سازی سریع.
 5. مرتب سازی هرمی.
 6. مرتبه آماری.
 7. مرتب سازی خارجی.

فهرست مطالب:

 1. مجموعه های مجزا.
 2. درخت های قرمز-سیاه.
 3. درخت مرتبه آماری.
 4. درخت بازه.
 5. درخت AVL.
 6. درخت B.