تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

همانطور که میدانید محاسبه فاکتوریل برای اعداد بزرگ زمانگیر است از طرفی معمولا  از فاکتوریل در محاسبات مربوط به انالیز و احتمال استفاده میشود که در این موارد میتوان از یک فرمول تقریبی برای محاسبه فاکتوریل استفاده کرد و از خطای به وجود آمده صرف نظر کرد ، فرمول استرلینگ گزینه مناسبی در این حالت است:

در این حالت خطای نسبی محاسبه عبارت است از :

حداکثر خطای تقریب استرلینگ از فرمول زیر بدست می آید :

مثلا برای 15! داریم:

یعنی خطای نسبی برای 15! حدود 0.005 است که قابل چشم پوشی است

با توجه به اینکه این فرمول یک فرمول توانی است میتوان از لگاریتم برای ساده سازی محاسبات استفاده کرد مثلا داریم: