تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

پیمایش درختها (درختهای دودویی):

به طور کلی سه روش برای پیمایش یک درخت دودویی وجود دارد:

۱-پیمایش پیش ترتیب(pre order): در این روش اول ریشه دوم زیر درخت چپ و در انتها زیر درخت راست پیمایش میشود به این ترتیب پیمایش پیش ترتیب درخت زیر به صورت ABCDEFGHIJ خواهد شد

۲-پیمایش میان ترتیب (in order):در این روش اول زیر درخت چپ سپس ریشه و در انتها زیر درخت راست پیمایش میشود به این ترتیب پیمایش میان ترتیب درخت زیر به صورت CBDEAFIHJG خواهد شد

۳-پیمایش پس ترتیب (post order):دراین روش ابتدا زیردرخت چپ سپس زیر درخت راست و در انتها ریشه پیمایش میشود به این ترتیب پیمایش پس ترتیب درخت زیر به صورت CEDBIJHGFA خواهد شد

ادامه مطلب: پیمایش درختهای دودویی